Condicions generals d'ús del servei

1. Dades identificatives

www.adlatera.com és una pàgina web que conté una base de dades de comerços de proximitat, oferint informació sobre horaris, esdeveniments, promocions, etc. Els comerços estan englobats en “espais de comerç”, formats per organitzacions de comerciants, gremis professionals, i altres organitzacions comercials. Aquesta pàgina web, així com també les pàgines web www.adlatera.cat, www.adlatera.org, www.adlatera.net, www.adlatera.es i www.adlatera.mobi, (d'ara endavant ADLÀTERA), son propietat de ARTNOU INGENIA, S.L. amb CIF B66068107, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43821, Foli 72, Full 439260, Inscripció 1.

2. Definició del servei

Aquestes condicions generals regulen els serveis accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través d'ADLÀTERA, que es complementen amb la política de privacitat disponible a l'enllaç.
La utilització d’ADLÀTERA atribueix la condició d'usuari i implica la acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions contingudes en aquestes condicions d'ús i en els altres documents vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a ADLÀTERA. Si vostè no està d'acord amb qualsevol de les condicions establertes, no haurà d'accedir a ADLÀTERA.
 ARTNOU INGENIA, S.L. es reserva el dret a denegar la utilització del servei, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin les condicions especificades a sota i en cas d'infraccions contra la Llei de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic . Les persones físiques o jurídiques residents o domiciliades en altres estats s'han d'assegurar que l'accés i la utilització d’ ARTNOU INGENIA, S.L. és conforme amb la seva pròpia legislació. En qualsevol cas, l'accés o la utilització d'ADLÀTERA per part de l'usuari que no compleixi aquest requisit de residència a Espanya s'entendrà realitzat sota la seva responsabilitat.
ARTNOU INGENIA, S.L.es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir en qualsevol moment els productes i serveis oferts. Aquests productes i serveis es troben a disposició de l'usuari amb les configuracions tècniques existents. Així mateix es reserva el dret a modificar les presents condicions generals. En cas que es produeixin modificacions en les condicions generals o en qualsevol dels documents esmentats, són aplicables les vigents en el moment de l'accés de l'usuari a ADLÀTERA.
ARTNOU INGENIA, S.L.no garanteix un servei ininterromput, ni tampoc es compromet a que els serveis estiguin lliures de mal funcionament. No obstant això, realitzarà totes les actuacions que resultin raonables per implementar les correccions pertinents que permeten el millor funcionament. La configuració tècnica de l'ordinador de l'usuari és exclusivament responsabilitat del propi usuari.

3. Procediment de registre

L'usuari podrà navegar i accedir a les dades dels espais, comerços, missatges i obsequis sense estar registrat, però per accedir a determinades funcionalitats, l'usuari haurà de crear un Compte prèviament. Tenir un compte personal permet subscriure’s als espais publicats a ADLÀTERA, vincular-hi la targeta de fidelització de l’espai i accedir a les ofertes, promocions i premis publicats pels comerços de l’espai. A més, les persones que siguin titulars o representants autoritzats d'un comerç dins d’un espai podran vincular els seus missatges i obsequis a la seva entitat definint-la prèviament.
Per crear un compte d'usuari, cal fer clic a "Crea un compte nou". Després d'això s’ha d’escriure un nom d'usuari i una adreça de correu electrònic vàlida i prémer la casella d'acceptació de les presents condicions d'ús i de la política de privacitat. Serà enviat un email al correu electrònic designat amb una contrasenya i un enllaç mitjançant el qual es confirmarà l'alta. Un cop creat el compte, l'usuari haurà d'introduir el seu correu electrònic i la contrasenya per accedir al seu compte. El contracte d'accés a ADLÀTERA es celebra entre l'usuari i ARTNOU INGENIA, S.L. a través de la pròpia web, mitjançant l'acceptació expressa d'aquest document, a través de l'opció que es posen a disposició de l’usuari a aquests efectes. Quan l’usuari es doni d’alta a la pàgina web d’ADLÀTERA, podrà subscriure’s a tants espais com vulgui i que estiguin disponibles, vinculant, si n’hi ha, el codi de la targeta de fidelització de l’espai. Podrà utilitzar aquesta subscripció, de manera anàloga a la targeta,  per accedir als avantatges de oferts pels comerços als que la tenen. La vinculació del codi de la targeta a la subscripció, també es pot fer en qualsevol moment a través de l’opció prevista pel manteniment de subscripcions. Pot donar-se el cas de que l’espai no tingui targeta física: a les hores, el codi de subscripció es generat automàticament pel sistema.

4. Accés i utilització d'ADLÀTERA

Creant un compte a ADLÀTERA l'usuari formalitza un contracte de prestacions de serveis amb ARTNOU INGENIA, S.L. regulat per les presents condicions generals. L'usuari reconeix i accepta que l'accés i la utilització d’ADLÀTERA i els continguts inclosos en la mateixa tenen lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'accés a ADLÀTERA i als seus continguts no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat d’ADLÀTERA i dels seus continguts, per a fins particulars o específics de l'usuari. ARTNOU INGENIA, S.L. podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a la utilització i l'accés a ADLÀTERA i als continguts.
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis oferts per ARTNOU INGENIA, S.L., així com els continguts posats a disposició pels usuaris, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, als bons costums, les presents condicions generals i altres avisos, reglaments d' ús i instruccions posats en el seu coneixement o que s'ofereixin als usuaris. ARTNOU INGENIA, S.L. és reserva el dret d'eliminar o banejar temporalment o indefinidament els usuaris que no compleixin les normes, i el dret d'esborrar els continguts, materials i comentaris que incompleixin l'establert en aquests condicions generals. L'usuari està autoritzat per:

 • Utilitzar ADLÀTERA, totalment o parcialment, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat i / o informació pròpia o de terceres persones.
 • Introduir comentaris sobre els seus continguts, que sempre es publicaran associats al nom d'usuari. Els comentaris estan subjectes a les següents clàusules:
  • No s'acceptaran comentaris dels quals el contingut pugui ser considera't injuriant, difamatòria, vexatori, insultant, racista, sexista o contrari a les lleis, la ètica i la moral.
  • Es busquen missatges educats per a un intercanvi d'opinions, de manera que no és permetran els atacs personals ni els missatges no relacionats amb els comerços. S'ha d'evitar escriure tot el text en majúscules.
  • L'usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions que versi a Internet, igual que en qualsevol altre lloc web, garantint a ARTNOU INGENIA, S.L. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pogués plantejar per aquests conceptes. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel•lectual o industrial, l'usuari garanteix que és el seu propietari o compte amb l'autorització del propietari per difondre'l a la web.
  • No es podran publicar dades privades, com son adreces personals de correu electrònic, telèfons personals i altres. No és podrà suplantar la identitat d'altres participants.

L'usuari s'abstindrà de:

 • Utilitzar ADLÀTERA com a via d'accés a Internet per a la comissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en ADLÀTERA o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos, o l'accés no autoritzat a qualssevol contingut i / o servei.
 • Eliminar o modificar els dispositius de protecció o identificació d’ADLÀTERA.
 • Realitzar emmarcats a ADLÀTERA o a les pàgines web accessibles a través de la mateixa que oculten o modifiquen -amb caràcter delimitatiu però no limitador-continguts, espais publicitaris i marques d’ ARTNOU INGENIA, S.L. o de tercers, amb independència de que suposin o no actes de competència deslleial o de confusió.
 • Realitzar un mal ús d’ADLÀTERA intencionalment o enganyosament.
 • Qualsevol altra situació que atempti contra les disposicions de les condicions generals.
 • Realitzar intents de descompilar el programari d’ADLÀTERA i / o generar programari que intervingui en la comunicació, utilitzada entre el client i el servidor.
 • Utilitzar qualsevol tipus de programa o de programari que faci possible l'ús d'una intel•ligència artificial.
 • Utilitzar ADLÀTERA per  transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de contingut o material que:
  • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques;
  • indueixi o promogui actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a l'ètica i a la moral;
  • inciti o promogui actuacions i actituds discriminatòries;
  • incorpori o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius o contraris a la llei, a l'ètica i a la moral;
  • indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
  • sigui fals o inexacte, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
  • es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
  • violi secrets empresarials de tercers;
  • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
  • constitueixi, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
  • estigui relacionat amb la indústria del sexe, de l’endevinació, dels jocs d’atzar, de la manipulació de la vida humana, i que utilitzin l’explotació infantil, humana o mediambiental;
  • i, donat el caràcter estrictament comercial, i per evitar continguts que puguin resultar molestos o inapropiats per a altres usuaris, s’exclouen explícitament entitats i activitats relacionades amb ideologies (polítiques, de gènera, etc.) i creences (religioses, espiritualismes, sectes, ...), tant si són la seva activitat principal com si les vinculen en les seves actuacions com un fet distintiu.

ARTNOU INGENIA, S.L.es reserva el dret de decidir quan una publicació va contra les regles d’ús d’ADLÀTERA.

L'accés a ADLÀTERA es realitzarà mitjançant l'ús d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password) que el propi usuari generarà, tal i com es descriu en la clàusula tercera. L'interessat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret les seves claus d'accés. En tot cas l'interessat respondrà de les despeses corresponents a la utilització del servei per qualsevol tercer al que hagi facilitat de manera directa o indirecta les seves claus d'accés.
Un cop creat el compte d’usuari, aquest podrà utilitzar el número vinculat al seu compte per obtenir les promocions i/o els descomptes que ofereixin les botigues a la pàgina web d’ADLÀTERA i per reservar productes que les botigues ofereixin online. Aquest número podrà ser utilitzar a través de la pàgina web, o bé amb una targeta que distribuiran les botigues col•laboradores. Utilitzant el compte d’usuari d’ADLÀTERA,  l’usuari podrà acumular punts bescanviables per promocions, regals i descomptes.   L’usuari tindrà l’opció de rebre al seu e-mail un butlletí diari informant sobre les noves promocions i les noves botigues col•laboradores.
Els comerços es comprometen a que totes les ofertes, promocions i regals que es facin als usuaris de la targeta seran publicats a ADLÀTERA, i que aquets avantatges no podran ser obtinguts per clients sense targeta i subscripció a ADLÀTERA vigent.
Cada comerç decideix la seva política de punts. En conseqüència ARTNOU INGENIA, S.L. no és en cap cas responsable dels punts ni dels premis, productes, promocions i/o descomptes que ofereixin les botigues, ni del seu eventual incompliment per part d’elles en la seva política de punts. Qualsevol reclamació en aquest sentit s’haurà de fer directament al comerç.
El comerç ha d’indicar clarament en els seus missatges i obsequis les seves condicions: temps de vigència, quantitat d’unitats disponibles, etc.

5. Menors d'edat

ADLÀTERA no està destinada a menors de 14 anys, i per tant, no espera que cap menor de 14 anys es registri. El registre a la web queda en conseqüència limitat a majors de 14 anys. En cas de contractació per part d'un menor d'edat, ARTNOU INGENIA, S.L.no es farà responsable, havent d'assumir el propi menor, els seus pares o tutors les despeses que això pogués ocasionar.

6. Terminació del servei i cancel·lació del compte d'usuari

En principi, ARTNOU INGENIA, S.L.prestarà els serveis previstos en aquestes condicions generals de forma indefinida. ARTNOU INGENIA, S.L.podrà donar per acabada o suspendre la prestació de qualsevol dels seus serveis en qualsevol moment advertint als usuaris amb una antelació suficient, sempre que això sigui raonablement possible. L'usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment com a usuari registrat enviant un email a suport@adlatera.com. ARTNOU INGENIA, S.L.procedirà a la cancel·lació de les dades de l'usuari un cop finalitzades les operacions de baixa, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. Cessions

ARTNOU INGENIA, S.L.podrà cedir aquestes condicions d'ús o part de les mateixes sense cap restricció. L'usuari no pot cedir aquest contracte o part del mateix a cap tercer.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

ARTNOU INGENIA, S.L.no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’ADLÀTERA o d'aquells altres llocs web amb els que s'hagin establert "Links". ARTNOU INGENIA, S.L.no serà en cap cas responsable per qualssevol dany i perjudici que pugui derivar-se de:

 • La falta de disponibilitat o accessibilitat a ADLÀTERA.
 • La interrupció en el funcionament d’ADLÀTERA per avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament.
 • La manca d'idoneïtat d’ADLÀTERA per les necessitats específiques dels usuaris.
 • Qualsevol altre dany que pugui ser causat per terceres persones per intromissions no autoritzades alienes al control d’ ARTNOU INGENIA, S.L.
 • Les decisions preses per tercers a partir de la informació subministrada en ADLÀTERA, siguin o no d'elaboració pròpia, ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en ADLÀTERA.
 • La falta de licitud, veracitat, fiabilitat, utilitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts generat per terceres persones.
 • La política de punts, premis, productes, promocions i/o descomptes que ofereixin terceres persones.
 • Els continguts dels enllaços a pàgines web pertanyents a terceres persones.

ARTNOU INGENIA, S.L.exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen. L'usuari acorda indemnitzar i eximir de tota responsabilitat a ARTNOU INGENIA, S.L.per qualsevol reclamació o demanda (inclosos, entre altres, els honoraris legals) presentada per un tercer a causa de, o que sorgeixi de, o que tingui relació amb, la violació, per part del usuari, de les presents condicions generals o la violació de qualsevol llei, reglament o dret de tercers.

9. Propietat intel·lectual i industrial

ARTNOU INGENIA, S.L.és propietari i / o llicenciatari dels drets d'explotació de propietat intel•lectual i industrial d’ADLÀTERA, així com dels drets de propietat intel•lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través d'ADLÀTERA, hagin estat penjats per part d’ADLÀTERA o per part dels usuaris. L'usuari reconeix que els productes i serveis oferts a través d'ADLÀTERA es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. El dret d'autor i d'explotació econòmica d’ADLÀTERA correspon a ARTNOU INGENIA, S.L.. ARTNOU INGENIA, S.L. és propietari o llicenciatari de les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en ADLÀTERA que es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial. En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació de l'usuari, la prestació dels serveis i publicació dels continguts a través d'ADLÀTERA implica una renúncia, cessió o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial que sobre ADLÀTERA té la ARTNOU INGENIA, S.L.. Si l'actuació o omissió culpable o negligent, directament o indirectament imputable a l'usuari d’ADLÀTERA que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’ADLÀTERA o de tercers produeix a ARTNOU INGENIA, S.L.danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, sigui civil, penal o administratiu; ARTNOU INGENIA, S.L.tindrà dret a dirigir-se contra l'usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualsevol quantitat indemnitzatòria, incloent -a títol enunciatiu i no limitador- danys morals, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que puguin resultar per a la seva reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, el dels interessos de demora, el cost del finançament d'ambdues quantitats que pogués resultar per a la part contrària, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en què pugues resultar demandada per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d'exercir qualsevol altra acció que en Dret li correspongui.

10. Cookies

ADLÀTERA utilitza "cookies" amb la finalitat de proporcionar una sèrie de continguts i / o serveis de manera personalitzada. Una "cookie" és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l'usuari. Aquest element es pot emmagatzemar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari de forma que se li pugui reconèixer quan torni al lloc web d’ADLÀTERA. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l'usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació que desitja, rebre un avís abans d'acceptar qualsevol "cookie".

11. Notificacions

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part d’ADLÀTERA a l'interessat es consideraran vàlides sempre i quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:
1.    Mitjançant la publicació a la web del servei
2.    Mitjançant l'enviament per correu electrònic a l'adreça de correu de l'usuari.
Les comunicacions del client amb ADLÀTERA s'han d'adreçar al servei d'atenció al client, amb direcció: suport@adlatera.com.

12. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa i eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment de qualsevol condició aquí estipulada no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició, ni crearà un dret adquirit per l'altra part.

13. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d'ús i la seva execució es regiran per la legislació espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a qualsevol desavinença que pogués derivar d'aquest contracte.